REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA DO PACZKOMATU INPOST”

 

 1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa” jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dla Smaku Marek Lachowicz, Wł. Łokietka 20/lok/18, 70-256 Szczecin, NIP 9552007536.
 2. Promocja jest prowadzona wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem www.dlasmaku.com.pl („Sklepem”)
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.2024 r. i obowiązuje do odwołania.
 4. Promocja dotyczy tylko przesyłek krajowych.
 5. Promocja dotyczy wszystkich sposobów płatności w Sklepie, dostępnych dla dostawy do Paczkomatu Inpost.
 6. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 7. Korzyści z promocji są przyznawane w momencie złożenia i opłacenia zamówienia na kwotę co najmniej 99,00 zł. Wówczas koszty przesyłki do Paczkomatu Inpost zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego towaru do Paczkomatu Inpost.
 8. Korzyści z promocji obowiązują tylko, jeśli wartość zamówienia, w każdym czasie i bez względu na przyczynę, nie spadnie poniżej kwoty 99,00 zł, pod rygorem utraty korzyści z Promocji. 
 9. Promocja dotyczy wyłączenie przesyłek nadawanych do Paczkomatu Inpost, co oznacza, że nie obowiązuje ona w przypadku wyboru innych sposobów dostaw. 
 10. Jeżeli klient dokona całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy , umowę uznaje się za niezawartą w części objętej odstąpieniem. Umowa zawarta jest wówczas wyłącznie na towary, od których klient nie odstąpił. Jeśli ostateczna umowa obowiązuje na kwotę mniejszą niż 99,00 zł Organizator ma prawo do potrącenia kwoty 11,90 zł (tytułem poniesionych kosztów za usługę przesyłki Paczkomat Inpost) z kwoty zwracanej klientowi za towary, w związku z jego odstąpieniem. 
 11. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 12. Korzyści otrzymanej w promocji w postaci darmowej dostawy do Paczkomatu Inpost nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail pomoc@dlasmaku.com.pl
 14. Reklamacja powinna zawierać opis reklamacji oraz żądania reklamacyjne, jak też dane transakcji oraz dane adresowe. 
 15. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 16. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny. 
 17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji,
  2. zmiany cennika dla usługi Paczkomat Inpost;
  3. przedłużenia lub skrócenia terminu obowiązywania Promocji;
  4. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 18. Wyłącza się całkowicie rękojmię wobec przedsiębiorców w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego na www.dlasmaku.com.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r. i obowiązuje do odwołania.

Pobierz regulamin promocji